سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
معاونت آموزش

اداره مدارک علمی

سنجش و پذیرش

امتحانات کتبی و شفاهی

امور اساتید

آموزش غیر حضوری

اخبار > ثبت نام، پیشنهاد موضوع و اساتید راهنما و مشاور، تهیه طرح رساله، تدوین رساله، برگزاری جلسه دفاعیه و صدور مدرک


   مراحل دریافت مدرک علمي سطح 3 و 4 ارسال به دوست     پیشنهاد می شود متقاضیان محترم، فرم های مربوط به هرکدام از مراحل ذیل را دانلود نموده و اطلاعات درخواستی را درون هرکدام تایپ کرده و نسخه چاپ شده را به مدارج علمی تحویل دهند. نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
مراحل دریافت مدرک علمي سطح 3 و 4

ثبت نام، پیشنهاد موضوع و اساتید راهنما و مشاور، تهیه طرح رساله، تدوین رساله، برگزاری جلسه دفاعیه و صدور مدرک 


 

برای دیدن صفحه کامل مربوط به اداره کل مدارک علمی حوزه علمیه استان قم اینجا را کلیک کنید.

خواهشمند است مطالب ذیل را با دقت مطالعه نموده و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام، با شماره تلفن های مندرج در این صفحه تماس حاصل فرمایید.

1) پیشنهاد می شود متقاضیان محترم، فرم های مربوط به هرکدام از مراحل ذیل را دانلود نموده و اطلاعات درخواستی را درون هرکدام تایپ کرده و نسخه چاپ شده را به مدارج علمی تحویل دهند. طلاب محترم شهرستانی می توانند فرم های تکمیل شده را از طریق آدرس الکترونیکی (که ذیل همین مطلب آمده)، به مدارج علمی ارسال نمایند.

2) همواره یک نسخه از فرم های تکمیل و ارائه شده به مدارج علمی را نزد خود نگهدارید.

3) از آنجاکه هرگونه اطلاع رسانی از سوی مدارج علمی به متقاضیان، صرفاً از طریق شماره تلفن های موجود در پرونده آنان صورت می گیرد، لذا لازم است در صورت تغییر، شماره جدید به مدارج علمی اطلاع داده شود، درغیر اینصورت مدارج علمی هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

4) آدرس پستی اداره مدارک علمی:

طلاب مرکز مدیریت استان قم: قم ـ ساختمان اداری دارالشفاء ـ طبقه اول
طلاب شهرستانی: قم ـ جمکران - بلوار انتظار -مرکز مدیریت حوزه های علمیه

5) شماره تلفن های تماس:

طلاب مدیریت حوزه علمیه استان قم:کدتحصیلی قم

» دفتر مدیریت مدارک علمی:            (داخلی 114)

» واحد ثبت نام سطح 3 و 4:             (داخلی 112)

» پاسخ به مراجعات سطح 3 و 4:       (داخلی 112)

» واحد رساله های علمی (دفاعیه):   (داخلی 111-138-183)

» واحد ثبت نام سطح 1 و2:     (داخلی 134)

 

 

طلاب شهرستانی: با کدتحصیلی شهرستان:            02537255890

» دفتر مدیریت مدارک علمی:            (داخلی 350)

» واحد ثبت نام سطح 3 و 4:             (داخلی 624)

» واحد ثبت نام سطح 1 و2:              (داخلی 623)

 

 


1 ـ ثبت نام

طلاب محترم واجد شرایط ذیل با در دست داشتن مدارک لازم، می توانند ضمن مراجعه به مدارج علمی، جهت تدوین رساله علمی و دریافت مدرک سطح سه یا چهار ثبت نام نمایند.

شرایط لازم:

الف ـ تکمیل دروس کتبی و شفاهی پایه 10 (با معدل 14 به بالا)

ب ـ تلبّس دائم به لباس مقدس روحانیت

ج ـ احراز صلاحیت های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و عقیدتی (توسط معاونت آمار و بررسی)

مدارک لازم:

» برگه ارزیابی تحصیلی جدید (مبنی بر اتمام دروس کتبی و شفاهی پایه 10 )

» فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

» کپی کارت معافیت تحصیلی تمدیدشده یا پایان خدمت

» دو قطعه عکس معمم جدید رنگی 4×3 زمینه سفید (پشت نویسی شده: نام و نام خانوادگی و شماره پرونده مرکز مدیریت)

» تکمیل «فرم ثبت نام»  و   «فرم استعلام از مرکز امور صیانتی»

» فارغ التحصیلان رشته های تخصصی: معرفی نامه و ریزنمرات دوره تخصصی از مرکز مربوطه

متقاضیان مدرک سطح چهار، علاوه بر داشتن مدرک سطح سه و ارائه موارد فوق، لازم است مصاحبه های درس خارج را بطور کامل انجام داده باشند و در ارزیابی آنان، چهار دوره فقه و چهار دوره اصول با معدل 14 به بالا ثبت شده باشد. برای فارغ التحصیلان سطح چهار مراکز تخصصی، دو دوره مصاحبه فقه و دو دوره مصاحبه اصول کفایت می کند.

* ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری انجام  می شود

توجه:در صورت ثبت نام از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) لازم است دو قطعه عکس هنگام صدور مدرک ارائه شود(به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود)

آدرس الکترونیکی مدارک علمی استان قم:madarek.elmi@ismc.ir

 

محل ثبت‌نام:

» طلاب مدیریت حوزه علمیه استان قم: طبقه اول ساختمان اداری دارالشفاء    تلفن تماس: 4-37740971 (منظور، آن دسته از طلابی است که در قسمت بالای برگه ارزیابی، محل تحصیل آنان، حوزه علمیه قم یا یکی از مدارس تحت پوشش استان قم ذکر شده باشد)

» طلاب شهرستانی: با کدتحصیلی شهرستان به جمکران - بلوار انتظار - مرکز مدیریت حوزه های علمیه
   تلفن تماس: 02537255890 داخلی 350


2 ـ پیشنهاد موضوع

پس از انجام ثبت نام، به منظور آشنایی متقاضیان با مراحل و نحوه تدوین رساله «کارگاه آموزش پایان نامه نویسی» برگزار می گردد. زمان و مکان برگزاری این کارگاه از طریق پیامک (SMS) به اطلاع متقاضیان رسانده می شود و در این کارگاه پس از آموزش های لازم، فرم انتخاب موضوع و فرم پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور به طلاب شرکت کننده ارائه می شود. متقاضی از زمان دریافت این فرم ها 40 روز مهلت دارد آنها را تکمیل نموده و به مدارج علمی تحویل دهد، درغیر اینصورت ثبت نام وی کأن لم یکن تلقی می شود.

متقاضیان مجاز به پیشنهاد موضوع در هر یک از کمیته های علمی می باشند فارغ التحصیلان مراکز تخصصی (زیرنظر مرکز مدیریت)               در صورتی که نیاز به مدرک تخصصی همان رشته داشته باشند موظفند در کمیته تخصصی همان رشته اقدام نمایند.

متقاضیان مجاز نیستند موضوعات اخذ شده توسط طلاب دیگر را پیشنهاد دهند و موضوع پیشنهادی آنان باید موضوعی غیر از این موضوعات باشد.

متقاضی باید موضوع یا موضوعات خود را صرفا در فرم مربوطه و با توجه به سطح (3 یا 4) و رشته مدنظر خود وارد نماید. متقاضی می تواند در فرم پیشنهاد موضوع، دو عنوان پیشنهاد دهد که عناوین پیشنهادی هردو باید در یک رشته باشد (مثلا هردو اصولی باشد یا فقهی یا حقوقی یا تفسیری و...). همچنین موضوع یا موضوعات باید بطور جامع و گویا و در کمتر از 10 کلمه و بصورت جمله خبری بیان شود.

متقاضیان محترم، موضوع یا موضوعات پیشنهادی خود را ابتدا با اساتید راهنما و مشاور مدنظر خود درمیان بگذارند و در صورت مساعدبودن نظر آنان، موضوعات را در فرم مربوطه ثبت کرده و به امضاء اساتید برسانند.


3 ـ پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور

متقاضی همزمان با پیشنهاد موضوع، باید با توجه به موضوع رساله (فقهی، اصولی و...)، اساتید راهنما و مشاور متناسب با آن موضوع را نیز انتخاب و پس از تماس و اعلام آمادگی آنها، مشخصات آنان را در فرم پیشنهاد استاد راهنما یا مشاور ثبت و پس از امضا استاد به مدارک علمی تحویل دهد.

پیشنهاد می شود اساتید راهنما و مشاور از لیست اساتید مصوّب انتخاب شود، چراکه سوابق و صلاحیت علمی این اساتید، قبلا توسط کمیته های تخصصی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. ولیکن متقاضیان مجازند اساتیدی خارج از این لیست را نیز پیشنهاد دهند که صلاحیت علمی آنان باید با ارائه مدارک و سوابق علمی (تدریس، پژوهش و...) به تایید کمیته های تخصصی و تایید اداره آمار و بررسی برسد و این کار ممکن است زمان بیشتری را در روال بررسی پرونده به خود اختصاص دهد.

شرایط اساتید راهنما و مشاور:

اساتید راهنما و مشاور باید از میان اساتیدی انتخاب شوند که دارای مدرک سطح چهار حوزه یا دکترای دانشگاهی باشند و علاوه بر آشنایی با روش تحقیق، توانایی هدایت و راهنمایی در تدوین رساله، حداقل دارای يکي از شرايط ذیل نیز باشند:

الف) حداقل پنج سال سابقه تدريس در سطح سه متناسب با رشته مربوطه
ب) حداقل پنج‌ سال سابقه تحقيق در رشته مربوطه
ج)حداقل سه تأليف در رشته مربوطه
د) سابقه راهنمايی يا مشاور پايان نامه ‌در مراکز حوزوي يا دانشگاهی در رشته مربوطه

احراز شرايط فوق برعهده کميته هاي تخصصي می باشد.

ضمنا هر استاد راهنما نمی تواند در آن واحد، بیش از پنج رساله و هر استاد مشاور بیش از هفت رساله را بپذیرد.

وظایف استاد راهنما عبارت است از:راهنمایی و هدایت نویسنده در انتخاب موضوع، تهیه طرح رساله، معرفی منابع و مآخذ، ساختار و نظم منطقی رساله، شرکت در جلسه دفاعیه و راهنمایی مجدد نویسنده در صورت نیاز رساله به اصلاح بعد از جلسه دفاعیه.

وظایف استاد مشاور نیز عبارت است از:همکاری با استاد راهنما در موارد فوق.

کمیته های تخصصی، ساختار و شرح وظایف:

در رأس هرکدام از رشته های علمی، کمیته ای متشکل از پنج نفر از اساتید مبرّز آن رشته حضور دارند.

برخی وظایف این کمیته ها عبارت است از:

ـ بررسی موضوعات پیشنهادی متقاضیان از لحاظ تکراری بودن یا نبودن، تناسب موضوع با سطح مربوطه (3 یا 4)، قابلیت تدوین رساله و...

ـ بررسی صلاحیت علمی اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی متقاضیان

ـ بررسی طرح رساله علمی تنظیم شده از سوی متقاضیان

در صورتی موضوعات یا اساتید پیشنهادی، مورد تصویب کمیته تخصصی مربوطه قرار نگیرد، به متقاضی مجددا مهلت 40 روزه ای برای پیشنهاد موضوع و اساتید جدید داده می شود. همچنین در صورت عدم تایید طرح رساله علمی، به متقاضی 90 روز مهلت داده می شود تا طرح خود را اصلاح و تحویل نماید.


4 ـ تهیه طرح رساله

نتیجه بررسی و نظر کمیته درخصوص تأیید یا رد موضوع و اساتید پیشنهادی توسط مدارج علمی به اطلاع نویسنده رسانده می شود. که در صورت تصویب موضوع و اساتید، متقاضی موظف است ظرف مدت 90 روز از تاریخ تصویب موضوع و ابلاغ آن از سوی مدارج علمی، «طرح رساله علمی» را با هدایت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور تکمیل و به مدارج علمی ارائه نماید.

بهتر آن است که فرم طرح، دانلود شود و نسخه تایپ شده و چاپی آن به مدارک علمی تحویل گردد.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص «نحوه تکمیل فرم طرح رساله علمی» اینجا را کلیک کنید!

 


5 ـ تدوین رساله

پس از بررسی طرح رساله علمی از سوی کمیته مربوطه و تایید آن، عملا تدوین رساله علمی آغاز می شود. مهلت تدوين رساله، از زمان تصويب طرح برای رساله سطح 3،‌ حداقل 9 ماه و حداکثر 18 ماه و برای رساله سطح 4، حداقل يکسال و حداکثر 3 سال مي‌باشد و عدم ارائه رساله در فرصت مقرّر، به منزله انصراف تلقي مي‌گردد. در موارد استثنائي، حداکثر زمان تدوين رساله، با موافقت استاد راهنما و تصويب کميته تخصصی مربوطه، تا يکسال قابل تمديد خواهد بود.

* متقاضیان جهت استفاده از کتابخانه های عمومی و مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی، می توانند با مراجعه به مدارج علمی، معرفی نامه دریافت کنند.

متقاضیان موظفندقبل از جلسۀ دفاعیه گزارش پایانی رساله خود را پس از اخذ امضا از اساتید راهنما ومشاور در برگه «گزارش پیشرفت رساله علمی» به واحد رساله ها تحویل دهند.

در رساله علمي از نظر ساختار ظاهري و شکلي، بايد موارد ذيل رعايت شود:

ـ روي جلد: آرم الله، عنوان «مدیریت حوزه علمیه استان قم »، سطح رساله، موضوع، نام استاد راهنما و مشاور، نام نويسنده و سال پايان‌ تدوين

ـ صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

ـ عنوان رساله (همانند روی جلد)

ـ صفحه تقدیم و سپاس

ـ چکیده رساله

- فهرست مطالب

- مقدمه‌

- فصل پاياني (خاتمه)، جمع بندي نهايي و نتيجه گيري

- فهرست تفصيلي منابع و مآخذ (هم در پاورقي و هم در پايان رساله)

- در نگارش رساله بايد قواعد دستوري (ادبيات) درحدّ لازم رعايت شود و حتّي الامکان ويرايش گردد.

محتواي رساله بايد داراي ويژگی هاي زير باشد:

- رساله علمي بايد نتيجه تحقيق و ابتکار خود نويسنده باشد نه کار گروهي

- موضوع بحث بايد بصورت روشن، تقرير و تنقيح گردد

- اقوال و نظرات ديگران بايد گويا و روشن و حتي الامکان بدون واسطه بيان شود

- در تدوين رساله بايد انسجام کامل بين مطالب رعايت شود

- در رساله سطح 4، علاوه بر ويژگي هاي مذکور، نقل و جمع اقوال صاحب نظران کافي نيست، بلکه بايد مشتمل بر رأي مختار نويسنده همراه با دليل و نقد اقوال مخالف باشد.

مواردی که در تایپ رساله باید مدنظر قرار گیرد:

1) حداقل صفحات رساله در سطح 3، صفحه 100و حداکثر150 صفحه A4 و در سطح 4، 150 صفحه حداکثر200 صفحه A4و هر صفحه حداقل حاوي حدود 250 کلمه

2) حاشیه بالا و پایین کاغذ 2/50 ـ حاشیه راست 3 و حاشیه چپ 2 سانتی متر

3) سرصفحه در اندازه 17×1 سانتی متر ـ عنوان فصل در سمت راست و شماره صفحه در سمت چپ

4) فاصله بین سطور 1 سانتی متر ـ هر صفحه 22 تا 25 سطر ـ صفحات به صورت یکرو چاپ شود

5) نحوه نوشتن پاورقی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب (مقاله، گزارش یا پایان نامه)، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است و در پایان، شماره صفحه یا صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است (بطول مثال: حسینی، احمد، 1381، روزه در قرآن، انتشارات هدف، ص 91 (یا صص 91 - 95).در صورت استفاده از مطالب موجود در سایت های اینترنتی، لازم است دقیقاً همان آدرس موجود در نوار آدرس را در پاورقی ذکر نمایید.

6)نوع قلم های مورد استفاده (فونت):

شرح

قلم

سایز قلم

تیترهای درجه اول (عناوین اصلی فصول و بخش ها)

B Titr

16

تیترهای درجه دوم (عناوین فرعی)

B Traffic

14

تیترهای درجه سوم (عناوین فرعی تر)

B Lotus

سیاه-14

متن اصلی رساله

B Lotus

نازک-14

نقل قول ها در گیومه («»)

B Lotus

سیاه-12

پاورقی

B Lotus

نازک-11

احادیث و آیات در متن

B Badr

سیاه-13

احادیث و آیات در پاورقی

B Badr

سیاه-10

انگلیسی در متن

Times

نازک-13

انگلیسی در پاورقی

Times

نازک-10

 

رساله پس از اتمام بايد به تأييد اساتيد راهنما و مشاور برسد و «فرم تأییدیه اساتید راهنما و مشاور جهت برگزاری جلسه دفاعیه» (که نشان دهنده آمادگي رساله براي دفاع مي‌باشد) توسط آنان امضاء و تحويل واحد رساله‌ها گردد.


6 ـ جلسه دفاعیه:

رساله تدوین شده، جهت تعیین داوری به کمیته تخصصی مربوطه ارسال می شود و پس از بررسی رساله توسط داور تعیین شده، در صورت مثبت بودن نظر داور نسبت به رساله، ضمن هماهنگی با اساتید راهنما، مشاور، داور و نویسنده، زمان بندی جهت تشکیل جلسه دفاعیه توسط واحد رساله های علمی انجام می گیرد.

بررسي نهايي رساله در جلسه دفاعيه و توسط هيأت داوران متشکل از: اساتید راهنما، مشاور و داور صورت مي گيرد. نماينده مديريت مدارک علمي نیز به عنوان دبیر در جلسه حضور می یابد.

تذکر:طلابی که درحین تدوین رساله سطح 3 می باشند، لازم است حداقل در دو جلسه دفاعیه برگزارشده مربوط به دیگران شرکت نموده و از دبیر علمی حاضر در جلسه تأییدیه دریافت نمایند. این تعداد برای سطح 4، حداقل یک جلسه می باشد.

فرايند برگزاري جلسه دفاعيهبدین صورت مي باشد که ابتدا نويسنده رساله، پيرامون مطالب مطروحه در رساله خود گزارشی ارائه مي دهد، سپس داور یا داوران به اظهارنظر در مورد رساله می پردازند، پس از آن نويسنده و اساتید راهنما و مشاور، از مطالب مطروحه در رساله دفاع مي کنند. در پایان هيأت داوران (اساتید راهنما، مشاور و داور)، هرکدام نمره ای را به رساله اختصاص می دهند که نمره نهایی از میانگین نمرات اعطایی آنان بدست می آید.

در صورتي که هيأت داوران، اعطاء نمره قبولی را منوط به انجام اصلاحاتی در رساله بدانند، نویسنده موظف است اصلاحات مورد نظر را با هدایت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور در رساله اعمال نموده و پس از کسب تاییدیه و امضاء آنان، جهت تأييد هيأت داوران به مدارج علمی تحویل دهد.درخصوص رساله های سطح چهار، درصورت تشخیص هیأت داوران، جلسه پیش دفاع تشکیل می شود.

 

نمره بدست آمده از جلسه دفاعیه جهت ثبت در مدرک، باید تبدیل به درجه شود، بدین صورت:

الف)نمره 18 و بالاتر = عالي

ب)نمره 16 تا 17/99 = خوب

ج) نمره 14 تا 15/99 = قبول

د)نمره کمتر از 14 = مردود

 

پس از قبولی در جلسه دفاعیه، نویسنده موظف است موارد ذیل را تهیه و به واحد رساله های علمی تحویل دهد:

 

1)دو نسخه از رساله (با آخرین اصلاحات) صحافی شده با جلد گالینگور (سطح 3 با جلد سبزرنگ و سطح 4 با جلد آبی رنگ)

2)چکیده رساله علمی  (در یک برگه و براساس دستورالعمل مربوط به آن)

3)یک مقاله علمی از رساله درحد 10 الی 15 صفحه (براساس دستورالعمل مربوط به آن)

4)یک حلقه DVDحاوی: نسخه تایپی رساله، چکیده رساله و مقاله علمی تهیه شده.در صورت کسب درجه مردودی در جلسه دفاعیه، نویسنده می تواند همان موضوع یا موضوع دیگری را مجددا به کمیته تخصصی مربوطه پیشنهاد دهد. ادامه کار بر روی همان موضوع قبلی و تکمیل آن یا تدوین رساله با موضوعی جدید، بستگی به نظر کمیته تخصصی دارد.


7 ـ صدور مدرک:

پس از کسب نمره قبولی در جلسه دفاع و ارائه دو نسخه از رساله صحافی شده و DVDآن، پرونده متقاضی جهت صدور مدرک به واحد مربوطه ارجاع داده می شود.مدارک سطح یک تا چهار حوزه براساس مصوبه 313 شورای عالی حوزه های علمیه صادر می شود و براساس «مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی»، از کلیه مزایای علمی و استخدامی دوره های همتراز دانشگاهی برخوردار می باشد به این شرح: سطح یک (کاردانی)، سطح دو (کارشناسی)، سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری).این مدارک با امضاء مدیر محترم حوزه های علمیه و مدیر محترم حوزه علمیه استان قم رسمیت می یابد.

 

در مدارک سطح سه و چهار علاوه بر مشخصات فردی متقاضی، چند گزینه دیگر نیز ثبت می شود:

تذکر:متقاضیان محترم، موظفند در هر مرحله ای از تدوین رساله بخصوص تا قبل از صدور مدرک، هرگونه تغییری در برگه ارزیابی تحصیلی (شامل: معدل، تاریخ اتمام سطح، رشته تحصیلی و...) و نیز تغییرات اعمال شده در شناسنامه خود را در اولین فرصت به مدارج علمی اطلاع دهند در غیر این صورت، مدرک براساس اطلاعات موجود در پرونده صادر می شود.

 

آدرس الکترونیکی مدارک علمی استان قم:madarek.elmi@ismc.ir

برای دیدن صفحه کامل مربوط به اداره کل مدارک علمی حوزه علمیه استان قم اینجا را کلیک کنید.

 

 

شماره خبر:٣٢٣٧٧٣   /   دوشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٧   /    ٠٩:١١

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
پیوند ها

مدیریت سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم
 اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم